introductie adres email
   


> © artemis

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van artemisloopbaan.nl besteden, is het mogelijk dat de informatie die op artemisloopbaan.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op artemisloopbaan.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van artemisloopbaan.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in artemisloopbaan.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van artemisloopbaan.nl (ook niet via een eigen netwerk).

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op artemisloopbaan.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van artemisloopbaan.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om artemisloopbaan.nl te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van artemisloopbaan.nl verkregen is.

 


© Artemis